لاک پشت می خواست گربه را بخورد

در این فیلم تماشایی یک لاک پشت خانگی که همراه یک گربه نگهداری می شود ظاهرا به گوشت همخانه اش علاقه زیادی دارد. لاک پشت گربه را تعقیب می کند و در نهایت گاز محکمی از او می گیرد.