آمار كشتگان در فتوحات عمر . افتخار یا افتضاح

آمار كشتگان در فتوحات عمر . افتخار یا افتضاح