سخن استاد رائفی پور با مسئولین

دو کلام حرف حساب استاد رائفی پور با مسئولین کشور، همشون بدون استثناء