پزشکان قلابی در حاشیه زندانی شدند

چند وقتی می شود که فاز دوم سریال در حاشیه کلید خورده است.