اسکورت بمب افکن های روسیه با جنگنده اف 14 ایران

فیلمی از لحظه اسکورت بمب افکن های روسیه بوسیله یک جنگنده ایرانی در رسانه ها منتشر شد.