کرب زنی تکیه سیدالشهدا (ع) بابل، در تهران پژوهش: سیدمسعود بنی حسینی

ین مجلس در محرم 1394 و به دعوت هیئت حضرت علی اصغر (ع) شمال غرب تهران (جنت آباد) به شماره ثبت 20741411 برگزار شده است.