موشن گرافیک بی لیاقتی آل سعود

اشتباه، یکبار است، دوبار است، سه بار است آنچه هرسال اتفاق بیفتد، دیگر اشتباه نیست نام دیگری دارد... کاری از گروه مای مدیا WWW.MYMEDIA1.TV