محیط زیست از جنس اپل

استفاده از انرژی پاک همیشه در دستور کار شرکت های بزرگ صنعتی و الکترونیکی بوده است. شرکت اپل یکی از پیش گامان در استفاده از انرژی پاک است. به روز آی تی | beroozit.com