رباتی به عنوان بدل شما

من از ماه اكتبر رباتی به عنوان بدل خود داشته ام. من با كنترل ربات ۲۵۰۰ دلاری خود شرایط كاری انسان ها و ربات ها با یكدیگر در آینده را بررسی كرده ام. در این ویدیو بخشی از تعاملات من در محل كار و چگونگی عملكرد این ربات را میبینید. www.wired.ir