مرد مسلمان بعد از حادثه پاریس مردم را در آغوش گرفت

مرد مسلمانی در حرکتی نمادین بعد از حادثه تروریستی پاریس اقدام به در آغوش گرفتن مردم پاریس کرد ..... وی میگوید این کار پیامی دارد و آن اینکه ما مسلمانان طرفدار صلح هستیم و تروریست نیستیم