استفاده از پوست كوسه برای مباره با باكتری

دانشمندان در حال بررسی منبع جدیدی برای مبارزه با باكتری ها هستند. آیا پوست كوسه ی گالاپاگوسی میتواند راه حلی برای از بین بردن باكتری های به وجود آمده در بیمارستان ها و یا ساس ها باشد؟ این ویدیو را تماشا كنید. www.wired.ir