كنترل یك خودروی Jeep توسط ۲ هكر

۲ هكر ، وسیله ای طراحی كرده اند كه میتوانند با استفاده از طریق اینترنت كنترل یك خودروی Jeep را در حالی كه از آن مایل ها دورتر هستند ، در دست بگیرند. برای مشاهده ی این اقدام جالب آنها این ویدیو را تماشا كنید. www.wired.ir