ساعت هوشمند LG

ساعت های هوشمند جزء لوازم جانبی گوشی ها به شمار میروند. بدون همراه داشتن گوشیتان ، آن ها تقریبا هیچ كار مهمی به جز نشان دادن زمان انجام نمیدهند. این ساعت جدید LG به تقریبا به گوشی شما هیچ نیازی ندارد. ادامه ی مطلب در سایت www.wired.ir