تست خودروی هوشمند در ژاپن

یک شرکت خودروسازی ژاپنی، خودرویی هوشمند ساخته است که خودش قادر به رانندگی در خیابانها بدون راننده است.این خودروی هوشمند هنوز در مراحل آزمایشی قرار دارد، به همین دلیل در تست داخل شهر یک راننده با نشستن پشت فرمان مراقب است تا از هر حادثه احتمالی جلوگیری کند.