دختر شمشیربازی که حریف ندارد

دختر شمشیربازی که حریف ندارد
این دختر کوچولوی روسی فنون شمشیر بازی را بسیار خوب یاد گرفته و در مقابل استاد درس پس می دهد.