عذر خواهی مدیرعامل تلگرام از ایران

مدیر عامل تلگرام در پیامی اعلام کرد اظهار نظرش درباره اینکه ایران تلگرام را فیلتر کرده عجولانه بوده و عذر خواهی کرد.