ساخت سبك ترین فلز جهان توسط شركت بوئینگ

شركت بوئینگ در این ماه ویدیویی منشتر كرده كه نشان میدهد این شركت فلزی را تولید كرده كه "۹۹.۹۹ درصد از هوا" تشكیل شده و میتوان در آینده از آن برای ساخت هواپیما ها ، ماشین ها و اشیاء دیگر استفاده كرد. www.wired.ir