پهبادی كه به صورت خودكار از موانع دوری میكند

پهباد هایی كه برای اهداف تجاری استفاده میشوند باید كاملا ایمن باشند. بخشی از این امنیت این است كه پهباد ها قابلیت این را داشته باشند كه به صورت خودكار از از موانع در مناطقی كه با آن ها آشنا نیستند به صورت خودكار پرهیز كنند. پهبادی كه از موانعی كه از قبل موقعیت مكانی آن ها را میداند پرهیز كند كار خیلی مهمی انجام نمیدهد. www.wired.ir