لحظه کشته شدن یک تروریست مقابل دوربین

لحظه کشته شدن یک تروریست مقابل دوربین
یکی از عناصر مسلح به نام احمد ابوحمزه هنگام ضبط ویدیوی تبلیغاتی هدف خمپاره قرار گرفت و از پا درآمد.