سلفی و پارکور دلهره آور روی آسمانخراش

سلفی و پارکور دلهره آور روی آسمانخراش
فیلم عملیات دلهره آور پارکور و گرفتن تصاویر سلفی روی آسمانخراش توسط یک جوان در اینترنت نظر میلیون ها بیننده را به خود جلب کرد.