سفره ماهی غول پیکر در سواحل استرالیا

سفره ماهی غول پیکر در سواحل استرالیا
سفره ماهی دیو در سواحل استرالیا کشف شد، این سفره ماهی را رنگ و شکل و شمایل جالبش توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است .