ماجرای اسیری که ارتحال امام(ره) را حجاری کرد

استاد مرتضی سرهنگی قلم به دست حوزه ادبیات جنگ در مرور گذشته خود خاطرات زیبایی را از اسیران عراقی بازگو کرد.