خرید و فروش کودکان در تهران

خرید و فروش کودکان در تهران .
در برخی از چهاراه های تهران نوزادان قصه ای پر از غصه دارند.