موبایلی که جان شهروند فرانسوی را نجات داد

موبایلی که جان شهروند فرانسوی را نجات داد
در این فیلم یک شهروند فرانسوی جان خود را مدیون تلفن همراش می داند.