آخرین هماهنگی ها برای اجرای برجام

وزیر خارجه کشورمان با همتای آمریکای اش در یک نشست دو جانبه 3 ساعته درباره هماهنگی برای اجرای برجام رایزنی کردند.