زحمات عمو های فیتیله ای که همگی فراموش شد !

خوبی های فیتیـــله هیچگاه از یادمان نمی رود