اشتباه مرد عرب در بازی بولینگ

یک مرد عربستانی مشغول بولینگ بازی است که ناگهان اتقاق جالبی رخ می دهد.