آیا این بدشانس ترین موتورسوار دنیا است؟

در این تصاویر شاهد هستیم چطور یکی از پمپ های بنزین از جا کنده شده و بروی موتورسوار از همه جا بی خبر می افتد!