وقتی گربه ها تدابیر امنیتی اجلاس گروه بیست را نادیده می گیرند

نشست اخیر سران 20 کشور جهان در شهر آنتالیا ترکیه در شدید ترین تدابیر امنیتی برگزار می شود.
حتی وجود این اقدامات هم نتوانست از حضور سه گربه در محل نشست کمی قبل از حضور رهبران 20 کشور جهان ممانعت کند !