استقبال‌ معنادار‌ مردم‌ مازندران‌ از روحانی، کمتر از ده هزار نفر!

مردم مازندران در خرداد ۹۲ بیشترین درصد آمار رأی را در کشور حسن روحانی داده بودند اما به نظر می رسد عملکرد دو ساله دولت باعث شده تا از بیش از یک میلیون و صدهزار رای او در مازندران،امروز کمتر از یک درصد از این میزان به استقبال وی بروند.