آیا برجام مشکلات کشور را حل خواهد کرد؟

تاثیرات برجام در فعالیت های اقتصادی خارجی چه خواهد بود؟

آیا برجام مشکلات کشور را حل میکند؟

مصاحبه اختصاصی هفته نامه «رمز عبور» با دکتر مهدی صفری معاون سابق وزیر امور خارجه