هرچیزی حلالش لذت بخش است از روزی گرفته تا رای مردم

هر رای یک مسئولیت است و آن چیزی است که باعث می شود مسئولیتی بر عهده شخصی گذاشته شود و می تواند برخی از صحبت های انتخاباتی باشد که گاهی ممکن است تحقق پیدا نکند.