آنچه بر وب تا به امروز گذشت

مخزنی از صفحات اینترنتی که حدود 23 سال پیش توسط پدر اینترنت به وجود آمد که وب نامیده شد.