حسام نواب صفوی: مجری فارسی وان را دستبند زده می آورم!!!

حسام نواب صفوی: مجری فارسی وان را دستبند زده می آورم ایران!/ وقتی ماشینم چپ کرد مطمئن بودم میمیرم - قسمت اول