سامی یوسف و استاد بابک رادمنش زمین خشکتر

موزیك ویدئوی جدید و زیبای Dryer Land « زمین خشکتر » اثر مشترك و دو زبانه سامی یوسف و استاد بابک رادمنش