حامد کمیلی: بد موقع آن سیلی محکم را خوردم!/قسمت اول

حامد کمیلی: بد موقع آن سیلی محکم را خوردم/کاش فعالیت های سیاسی ام را می دیدید، بعد تهمت می زدید!/بزرگترین خوبی پایان نامه این بود که رفقایم را شناختم - قسمت اول