بهاره افشاری: فرزاد حسنی آدم آرامی ست/ قسمت سوم

بهاره افشاری: فرزاد حسنی آدم آرامی ست/ خیلی ها به من گفته اند جای ظریف برای مذاکرات ۱+۵ برو/ فکر می کردم خیلی میخواهید اذیتم کنید - قسمت سوم