کلیپ جالب سرقت از جواهرفروشی با تبر

سارقان در ساعت 3 صبح با تبر در راشکسته و با همان تبر ویترین را خرد کردند و تقریبا تمامی جواهرات باارزش داخل مغازه را ربودند.