اولین فیلم از تیراندازی در کنسرت پاریس

اولین فیلم از تیراندازی در کنسرت پاریس