مکالمه بیسیم حاج قاسم سلیمانی با رزمندگان

حاج قاسم سلیمانی در فیلم زیر در حال بیسیم زدن به رزمندگان است.این فیلم مربوط به فتح سابقیه است.