پیگیری پرونده ای به نام پدیده

شهری رویایی به نام پدیده که برای سرمایه گذارانش تبدیل به کابوس شده است.