لحظه بازداشت یکی از مظنونان حملات پاریس

در این ویدئو شاهد بازداشت یکی از مظنونان حملات تروریستی پاریس توسط نیروی امنیتی فرانسه هستید.