برپایی بزرگترین سفره پذیرایی از زائرین اربعین حسینی

بزرگترین سفره پذیرایی از زائرین اربعین حسینی با طول 60 کیلومتر در استان بصره در جنوب عراق برپا شد.