کنسرت بزرگ حسن ریوندی در هلند - 20 نوامبر

تور بزرگ حسن ریوندی در ارئپا - اینبار در هلند 20 نوامبر - برای کسب اطلاعات بیشتر از آدرس های زیر استفاده کنید www.facebook.com/PERSIANCONCERT Email : persian.concert2009@gmail.com Info
: +49 (0) 178 414 7865