دو ايراني در شهربازي سيدني! ببينيد از خنده ميتركيد:))

ویدئوی خنده دار دو جوان ایرانی توی شهربازی که خیلی ترسیدن