ویدیو کلیپ مسجد حامدزمانی/pjcf.ir

ویدیو کلیپ مسجد /خواننده:حامدزمانی/تدوین:مهدی کاظمی دریافت ازپایگاه جنبش سربازان فرماندهpjcf.ir با تشکر از امیرمحمد قاسمی برای جمع آوری تصاویر