مستند بیداری شیعه به زودی

این مستند در جواب تهمت ها و افترا به مرجعیت در دست ساخت است تا جواب دشمنان مرجعیت داد شود