صدای شاهکار دختر خردسال ایرانی - حس مبهم

خب دیگه صدا هم استعداده که همه ندارن. ببینید چطور با این سن کم صداشو بالا پایین میکنه