تقلید صدای داریوش ، غربتی که سرده

تو غربتی که سرده ، تمام روز و شبهاش ، غریبه از من و ما ، عشق من عاشقم باش ، عشق من عاشقم باش ، که تن به شب نبازم ، با غربت من بساز ، تا با خودم بسازم ، عشق من عاشقم باش ، تو خواب عاشقا رو ، تعبیر تازه کردی ، کهنه حدیث عشق رو ، تفسیر تازه کردی ، گفتی که از تو گفتن ، یعنی نفس کشیدن ، از خود گذشتن من ، یعنی به تو رسیدن ، قلبمو عادت بده ، به عاشقانه مردن
www.hasanreyvandi.com