ضرب و شتم بی رحمانه کودکان

ویدئویی از ضرب و شتم کودکان توسط یک مرد سنگدل را مشاهده می کنید.
اینکه در سال ۲۰۱۵ و قرن ۲۱ زندگی میکنیم اما هنوز از این آدم ها میبینیم واقعا جای تاسفه دارد.